Mondiale krachten en universele waarden

Deel 2 astrologische jaarhoroscoop 2009.

Geschreven door: Manuela van der Knaap

Dit is een publicatie van Adviesbureau Manuela van der Knaap www.inzichten.com 0252-521882

Terug naar: Artikelen » Astrologie artikelen

Publicatie datum: 22-01-2009

Crisissen vragen krachtig leiderschap. In dit artikel kun je lezen over hoe de kredietcrisis en andere crisissen hun weg naar heling zoeken in 2009 en wat de rol daarin is van; Obama en de Verenigde Staten, de Europese Unie en Sarkozy, China en India. Welke rol speelt Israël in het helen van dualiteit naar eenheid voor de hele planeet?
 
Crisis
Er zullen de komende jaren veel verschuivingen plaatsvinden in leiderschap en de wereldeconomie. De rijke westerse landen zijn toe aan een nieuw waardesysteem en dit wordt zichtbaar in de crisis van de financiële markt. De marktwerking heeft ervoor gezorgd dat geld de belangrijkste waarde is en daardoor leidend is en dat vrouwelijke waarden zoals welzijn, liefde, loyaliteit, respect en rust te veel op de achtergrond raken. *27 In een gezonde samenleving is evenwicht tussen het actieve naar buiten gerichte mannelijke principe en het innerlijk ontvankelijk gerichte vrouwelijke principe. Nu jagen we doormiddel van marktwerking de economie en onszelf als maar op, met meer, meer en meer, er is geen of weinig tijd voor een stapje terug, rust en innerlijke bezinning. Dit zijn de nu zichtbare en voelbare gewonde waarden van de wereld die geleid worden door marktwerking.
 
Onze Aarde eist ook een revisie van onze waarden en laat dit zien door middel van de klimaatcrisis. De economieën van de grote oosterse landen zoals China en India komen nu op. De lessen die nu zichtbaar worden in de westerse landen, maken keihard duidelijk dat als de hele wereld gaat leven zoals het westen tot nu toe gedaan heeft, dit tot nog meer en grotere milieuproblemen zal leiden. Ook de energiecrisis maakt zichtbaar dat we toe zijn aan verandering en dat er niet genoeg fossiele brandstoffen zijn om alle landen met grote welvaart te voorzien van energie. En de omschakeling naar biobrandstoffen veroorzaakt weer een voedselcrisis (stijging voedselprijzen zoals rijst). De crisis blijft zich verplaatsen en raakt steeds meer markten aan, net zolang totdat we bereid zijn het transformatieproces in essentie op te pakken en terug te gaan naar solide eerlijke waarden.*27 Waarden en normen die gebaseerd zijn op transparantie, gelijkwaardigheid en evenwicht tussen mannelijk en vrouwelijk en universeel zijn. Zowel op macroniveau zoals die tussen landen wereldwijd gelden, als op microniveau voor ‘Jan met de pet’ en ‘Joe the plummer’ die hard moet werken voor iedere euro of dollar*27. Deze heling van vrouwelijke waarden is in 2009 heel sterk.
 
barack ObamaObama een ‘kosmisch leider’
Barack Obama is inmiddels de belichaming geworden van een archetype (lees meer in het 1ste deel van het jaarartikel 2009). Hij belichaamd een ‘Ideaalbeeld’ en wordt daarmee niet meer gezien voor wie hij is, maar speelt een archetypische rol. Hij staat voor een ideaal: De krachtige leider die de Amerikanen uit de ellende van de kredietcrisis moet gaan leiden. Ik heb zijn horoscoop in combinatie met de horoscoop van de Verenigde Staten (VS) bestudeerd en daaruit blijkt dat de opdracht van Obama in dit leven is een ’kosmisch leider’ te zijn. Dit zet hij neer in de wereld op een bewuste en sociale manier.*1 Zijn innerlijke groei inspireert hem nu, om bewustzijn en inzicht over kosmische universele waarden en liefde centraal te zetten, in de relatie met de ander. Hij kan de ander diep raken en in verbinding brengen met de eigen kern of de kern van het betreffende onderwerp. *2 Waarden en het waardesysteem in de VS voldoen niet meer, zijn gewond en dat is nu op allerlei manieren goed zichtbaar. Waarde en waardesystemen vragen om revisie en heling. De belangrijke kosmische punten in de horoscoop vertegenwoordigen de diepste drijfveren. In deze diepste drijfveren hebben de VS en Obama elkaar gevonden. Het is steeds weer een wonder om te zien, hoe vraag en aanbod elkaar vinden, geleid door de kosmische energie van de innerlijke Bron. *3
 
De innerlijke groei van Barack Obama stimuleert hem om zijn persoonlijke verbinding met de Bron en zijn kernkwaliteit als kosmische leider nu neer te zetten in dit leven.*4 Er is voor hem veel kosmische ondersteuning om dit optimaal te kunnen doen. Het is voor Obama erg belangrijk dat hij ‘het kosmisch leiderschap’ niet persoonlijk maakt en eerlijk en vooral open blijft over fouten die hij of andere maken. Het is dus heilzaam voor hem om zowel het succes als het falen niet persoonlijk te maken. De kwetsbaarheid en nederigheid van zijn persoonlijkheid maken juist dat hij als kosmische leider kan functioneren en vandaar uit ook kan blijven.
 
VS en Obama
De huidige identiteit van de VS valt samen met de wond van Obama. *5 Er wordt ontzettend veel van hem gevraagd en het ‘archetype’ Obama wordt al bijna gezien als een vlees geworden God. Obama’s wond is de twijfel en verwarring of hij aan die projecties kan voldoen. Daarom is het van het grootste belang dat hij zijn eigen koers vaart. Zijn eigen innerlijke weten en waarden centraal zet en zich niet laat afleiden. Of angstig wordt door alle verwachtingen en idealen, die men op hem als archetype projecteert. *6 Dan verwerft hij meesterschap over zijn eigen wond en houdt de verbinding naar de Bron en zijn kernkwaliteit als kosmisch leider open.
 
Groei ziel VS
Waar de entiteit VS nu in haar groei op zielniveau staat, moet ze het bestuur, structuren, autoriteit en verantwoordelijkheid naar een hoger octaaf zien te brengen. Als hier geen gehoor aan gegeven wordt, valt de vormkracht weg en verliezen zij als natie hun autoriteit.*7 Dit is een zeer langlopend proces, waarin de VS de kosmische, universele octaaf van bestuur neer zal moeten gaan zetten. Dit proces begon in 2003, maar waarschijnlijk raakten zij al het stuur kwijt toen Bush president werd. Het gaat in dit proces om het nemen van verantwoordelijkheid van de vormkracht door velen en niet door de enkeling vanuit egogerichtheid gedreven door overleving.
 
Europese Unie
In de horoscoop van Europa (begin van één Europa 01-01-1958 EEG) kunnen we zien dat dit samenwerkingsverband eigenlijk nooit slagvaardig kon zijn.*8 Haar wond is dat er onvoldoende waarden werd toegekend aan de Europese Unie (EU) als overkoepelende entiteit voor een verenigd Europa. En ook de gelijkwaardigheid (nationale belangen) tussen de deelnemende landen is of was steeds ver te zoeken en is een onderdeel van haar wond. Deze wond werd in 2008 actief en geheeld, (bijstelling van de EU ‘grondwet’) waardoor de EU na december 2008 slagvaardiger zal zijn. De wijsheid die ontstaan is door het helen van haar gewonde waarde, kan nu toegepast worden in de wereld. Door de financiële crisis is samenwerking in Europa een noodzaak geworden en krijgt Europa door de bundeling van krachten en heldere gezamenlijke afspraken, meer slagvaardigheid en stabiliteit. Wil de EU deze slagvaardigheid en stabiliteit behouden, dan moet zij zich steeds bewustzijn zijn wat haar eigen waarde is. Waar wordt ze als orgaan voor ingezet en waar kunnen individuele landen in Europa zich beter niet verbinden? Dit zijn de vragen die de entiteit EU zich steeds zal moeten stellen. Waardesystemen vernieuwen en ook gelijkwaardigheid zijn een punt van aandacht.
 
EU in haar kracht
Vanaf januari 2009 tot november 2009 komt de EU nog eens extra in haar kracht door een astrologische activatie van Pluto.*9 Er zal dan eindelijk doormiddel van een juist onderscheidings- en organisatievermogen vat komen op de individuele landen als groep. Eindelijk kan de EU als groep naar buiten komen, vanuit haar kracht en verwerft zij op een natuurlijke wijze ’de macht’ als mogendheid. Doordat de jaarhoroscoop van 2009 ‘eist’ dat macht wordt omgezet naar kracht, wordt gevraagd om dit op een heel zuivere manier te doen.*10 Door acceptatie van de situatie zoals die nu is in Europa, kan met een helder onderscheidings- en organisatievermogen de juiste structuur en autoriteit worden neergezet. Ook de identiteit van de EU wordt uitgedaagd en onder druk zal ze zichtbaar worden.*11 De ‘ziele-opdracht’ van de EU is op dit moment doormiddel van transformatie ‘de eenheid’ te helen. De kernkwaliteit van de EU is analyseren en (re)organiseren. Door het zichtbaar maken van het universele ontstaat er een samenhang in alle losse onderdelen (o.a. landen). Dus wat is bijvoorbeeld het universele wat alle landen bindt? Deze kernkwaliteit wordt geactiveerd en helder gemaakt. Door de activatie van de kernkwaliteit heeft de EU meer vormkracht ter beschikking.*12 De EU zal in 2009 van zich laten horen en uiteindelijk meer in haar kracht en autonomie komen te staan.
 
Sarkozy en de EU
Sarkozy heeft een activerende werking op de EU.*13 Zijn wilskrachtig handelen zet de EU aan tot activiteit. De identiteit van Sarkozy, de Zon in de horoscoop, valt samen met de kernkwaliteit van de EU. Daardoor kan Sarkozy deze kernkwaliteit vertegenwoordigen. Er is ook een innerlijk verlangen om eenheid te creëren zowel bij de EU als bij Sarkozy en daarin vinden deze krachten elkaar. *14 De kernkwaliteit van Sarkozy is transformatie van bestuur, autoriteit, vormkracht en structuren. Dit wordt zichtbaar in een kernachtige communicatie en visie. Met een korte opmerking kan hij de essentie raken, gooit hij de knuppel in het hoenderhok. Daarmee brengt hij discussie (debat) en transformatie opgang. Als hij geen gehoor geeft aan zijn transformerende inzichten, dan kan hij koppig en star zijn en is zijn visie oppervlakkig.
 
sarkoSarkozy en zijn kernkwaliteit
Sarkozy heeft nu een activatie van zijn kernkwaliteit, die de verbinding met zijn Bron activeert. *15 Daardoor is zijn kernkwaliteit actief en dringt zich steeds aan hem op, waardoor hij er wel iets mee moet doen. In deze fase is er sterke groei mogelijk voor hem om te leven vanuit zijn kernkwaliteit in verbinding met de Bron. Hij is geen zachte heelmeester en onderhoudt ook geen ongewenste kostgangers wanneer hij vanuit zijn kernkwaliteit functioneert. Hij heeft de potentie om te zien wat nodig is om een transformatie werkelijk tot een succes te maken. Hij vraagt om eigen autonomie en wijst op het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Hij kan structuren neerzetten die kosmisch en dus bewegelijk zijn, (dus niet star zijn) en autonomie ondersteunen. Sarkozy is dus een leider die de EU kan bundelen en versterken. Hij heeft het potentieel om de gewonde waarden van entiteit EU en het collectieve marktsysteem te transformeren naar gezonde waarden. Zijn kwaliteit is het ingang zetten van de transformatie.
 
China en India
Om enig sinds balans te houden in het geheel van het wereldtoneel, kunnen we de rijzende invloed van China en India niet meer buiten beschouwing laten. China was na de olympische zomerspelen in september 2008 opnieuw bezig met haar vormkracht, autoriteit, structuren en bestuur onder de loep te nemen en te ijken. *16 Ook India is vanaf november 2008 tot juli 2009 bezig met het opnieuw ijken van haar vormkracht, bestuur, structuren en autoriteit. Eind november 2008 begon deze stand zichtbaar te worden in India. De autoriteiten werden gevraagd op te treden tegen terroristen en grenzen te trekken. Ook werd het wel en niet functioneren van de autoriteiten zichtbaar. Deze fase van ijking van bestuursstructuren geeft vaak een periode van verwarring, een wakker schudden van de autoriteit en het leren eigen verantwoordelijkheid te nemen. De vormkracht, bestuur en autoriteit komen na deze ijkings periode steviger naar buiten.
 
Neptunus op ontdekkingspunt
In 2009 komt Neptunus weer op de graad waar deze planeet stond toen zij voor het eerst officieel werd waargenomen op 23 september 1846. *17 Als een hemellichaam ontdekt wordt, geeft dit aan dat het collectief toe is aan het leren kennen en onderkennen van de betreffende energie. Zoals het hemellichaam Sedna een paar jaar geleden is ontdekt. De mythe van Sedna verteld ons welke les ons collectief nu aan het leren is. Bij Sedna gaat het om het onderkennen van het vrouwelijke in ons en het milieuvraagstuk.*18 Omdat Neptunus nu voor het eerst sinds haar ontdekking weer terug komt op haar ontdekkingspunt, hebben wij als collectief de energie van Neptunus in al haar facetten leren kennen. Nu is de tijd rijp om een stap te kunnen gaan maken naar het begrijpen en toepassen van haar lessen op een grotere schaal.
 
Projectie mechanisme
Neptunus is de planeet van het collectieve, godsdienst, geestesziekte, de droom, de versluiering, gokken (de beurs), verslavingen, illusie, bedrog (NEP-tunes), projectie, verwarring, chaos en dualiteit in haar lagere octaaf. In haar kosmische universele octaaf vertegenwoordigt zij eenheid, stromen, spiritualiteit en het zien van het universele. Het herkennen en erkennen van de gelijkenis van de spiegel buiten jezelf is de belangrijkste les waarmee we Neptunus naar haar kosmische octaaf brengen. Dit maakt projecties zichtbaar en bewust, waardoor we uit drama’s kunnen blijven van het gevecht met iets buiten jezelf. Een voorbeeld daarvan voor ons collectief is de eeuwig durende oorlog op de Gazastrook. Door de projectie te herkennen en onderkennen, bevrijd je jezelf en kun je deze energie gebruiken voor iets anders. Het innerlijk wordt leidend en daarmee ontstaat er onafhankelijkheid van de wereld om je heen en tegelijk een diep besef van eenheid en verbondenheid met de omgeving.
 
Potentiële momenten van groei
De eerste samenstand van Neptunus met het ontdekkingspunt is 17 april 2009, de tweede op 11/12 juli 2009 (retro) en de derde keer op 11 februari 2010. Op deze momenten ontstaat er een ijking van de Neptuniaanse krachten met het collectief. Dit zijn potentiële momenten voor enorme groei, maar ook voor chaos en het toenemen van projecties. Of het groei of chaos zal zijn die een ieder persoonlijk zal treffen, bepaald de mate van verbondenheid met de innerlijke wereld en het kennen, herkennen en erkennen van projecties en innerlijke spiegels in de buitenwereld. Tot diep in 2015 zal een samenstand van Neptunus en Cheiron de gewonde Neptunus waarden van eenheid helen en ons besef vergroten van wat eenheid en het universele is. Met een sterke nadruk van dit helingsproces in 2009.*20
 
Alle zons- en maansverduisteringen in 2009 werken activerend in deze heling. Er is 26 januari een zonsverduistering en op 9 februari een bijbehorende maansverduistering. De zonsverduistering van 21/22 juli 2009 en de bijbehorende maansverduisteringen van 7 juli 2009 en 5/6 augustus 2009 zullen zeer waarschijnlijk de sterkste inprenting gaan geven. *21 De zonsverduisteringen maken zaken zichtbaar in het dagbewustzijn. De maansverduisteringen brengen beweging in het onderbewuste en halen weggestopte zaken, die we buiten onszelf hebben geplaatst en daarmee op andere projecteren omhoog in het dagbewustzijn. Zoals de maansverduistering van 16 augustus 2008 de lucht in de (huizen)markt in het dagbewustzijn bracht, waardoor de kredietcrisis ontstond.
 
In dit collectieve proces speelt Obama een rol, omdat hij door zijn wond *5 de lessen van Neptunes, waaronder projecties, heeft moeten leren of nog aan het leren is. Ik kan en wil hierover niet oordelen, omdat het moeilijk te bepalen is of deze lessen al zijn omgezet naar wijsheid.
 
Israël
Israel speelt een belangrijke rol in het helen en bewustmaken van de collectieve wond van eenheid. *26 De ‘opdracht en levensdoel’ van de entiteit Israël is in liefde, veiligheid en rust samen te leven met de ander. Zich meer te focussen op de schoonheid en waarde van relaties. Vanuit overleving is zij geneigd te vervallen in wantrouwen en machtsstrijd om te bestaan, wanneer de oude wonden en pijn van het joodse volk opnieuw worden aangeraakt. *22 Zoals de vervolging van haar bevolking tijdens de tweede wereldoorlog. Deze kosmische wond brengt en houdt haar steeds in een staat van hoogste paraatheid. Haar kosmische kernkwaliteit en diepste drijfveer is het verwerven van een thuis in vrijheid en gelijkwaardigheid. Het gaat erom expressie te kunnen geven aan haar eigen structuur en bestuur. *23 Vanuit overleving uit zich dit in het opleggen van haar wil aan de ander, met trots, soms zelfs arrogant en met autoritaire machtstrijd, waar het volk in gevangen zit en steeds gevoelens van macht en onmacht op blijft roepen. Israël zet een sterke visie en mening neer en voelt zich altijd verbonden met en geïnspireerd door God, de Bron. *24 Dit alles kristalliseert uit in communicatie en netwerken, waardoor ze steeds krachtig haar visie kan uiten. Zij blijft zich steeds bewust van haar diepe wens een vrij thuis te creëren.
 
De energieën van 2009 maken dat het optreden vanuit autoritaire macht en de wil niet wordt ondersteund, maar ontmaskerd en tot grote verliezen en onmacht zullen leiden. In 1943 tijdens het grote keerpunt in de tweede wereldoorlog was de goddelijke hand (Zwarte Maan samenstand met Pluto in Leeuw) met soort gelijke energie ook aanwezig. Het is heel goed mogelijk dat er nu opnieuw een keerpunt in deze oorlog bereikt wordt.
 
De heling van de Neptunus wond van eenheid is zeer goed zichtbaar in Israël. Een wijsheid van Neptunus is het begrijpen van projectie. Projectie ontstaat doordat onverwerkte ervaringen te pijnlijk zijn om onder ogen te zien en daarmee naar buiten wordt geprojecteerd. Door strijd ontstaat er steeds meer leed en kunnen de wonden niet helen. De energieën in 2009 drijven de wilskracht en macht op de spits en geven de mogelijkheid deze te helen. De zonsverduistering van 26 januari en de maansverduistering van 5/6 augustus 2009, zullen de diepe drijfveren van Israël activeren en mogelijkheden voor heling zullen zich aandienen.*25 Israël heeft een belangrijke taak in het bewust maken van de werking van projectie voor ons collectief en hoe eenheid te creëren voor de hele planeet. *26 Ook voor ons als collectief op het niveau van landen en naties zijn wij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij zijn één! Als je de andere pijn doet, doe je jezelf pijn is daarin een belangrijk inzicht.
 
Samenvatting
Zowel voor de VS als de EU spelen gewonde waarden een prominente rol in 2009. In de horoscopen van beide is een samenstand van Cheiron en Venus op verschillende niveaus.*28 Hierdoor gaan zij een rol spelen in het helen van onze collectieve waarden, die veroorzaakt zijn door ons economische marktsysteem.Obama voor de VS, vanuit zijn levensopdracht als ‘kosmische leider’, geeft helderheid over diepere innerlijke waarden. En Sarkozy als aanjager van de EU, wordt ook gestimuleerd door een activatie van zijn innerlijke Bron en kernkwaliteit.. De EU zal in 2009 van zich laten horen en uiteindelijk meer in haar kracht en autonomie komen te staan. Vooral in India wordt de autoriteit en verantwoordelijkheid van de bestuurders uitgedaagd in 2009. Israël speelt haar rol in de heling en bewustwording hoe wij eenheid en universele waarden kunnen scheppen in het collectief, voor de hele planeet. Wij zijn één! De vele vormen van crisis waar onze wereld zich nu in bevindt vraagt dringend om transformatie. Transformatie naar waarden en normen die transparantie en gelijkwaardigheid ondersteunen. Kortom, 2009 wordt een zeer interessant jaar, mede door de begeleiding van kosmische krachten.

Bronvermelding en astrologische verwijzingen
*1 Barack Obama geboren op 04 augustus 1961 om 19:24 AHT, in Honolulu, Hawaii.
Noordelijke Maansknoop conjunct Zwarte Maan in Leeuw in 7de huis conjunct Uranus en de Zon. Priapus conjunct Ascendant in Waterman.
*2 Obama secundair progressief conjuncties van Uranus, Venus, Noordelijke Maansknoop en Zwarte Maan in het 7de huis in Leeuw.
*3 Radix VS 04 juli 1776 om 02:13.32 LMT in Philadelphia.
Secundaire progressief beide horoscopen Obama en VS. Maan VS conjunct / Uranus, Venus, Noordelijke Maansknoop en Zwarte Maan in Leeuw van Obama. Ook sec.prog. Venus conjunct Cheiron en Priapus in Ram van de VS / op de sec. prog. ascendant in Ram van Obama.
Maan van VS conj. Ascendant in Waterman en Priapus van Obama. Beide radix.
*4 Obama is nu al in de drie jarige aanloop naar zijn progressieve volle maan. In deze periode ( en drie jaar na de Pr.NM) is het mogelijk en is er veel hulp om de kernkwaliteit en persoonlijke verbinding met de Bron neer te zetten in het leven. Progressieve volle maan november 2011.
*5 Obama radix Cheiron in Vissen 1ste huis conjunct de secundaire progressieve Zon van de VS.
*6 Zwarte Maan in Leeuw in 7de huis conjunct Uranus en Noordelijke Maansknoop (sec. progr. Venus erbij) is intuïtie en verbinding naar zijn Bron, de wond Cheiron in het 1ste huis in Vissen, (heer Neptunus in 9de huis) meesterschap dmv onderkennen van projectie en kwetsbaarheid hierin en het niet persoonlijk maken van die projecties.
*7 VS Secundair Progessieve Zwarte Maan in Weegschaal conjunct Saturnus. Priapus in Ram veroorzaakt egogerichte overleving.
*8 Radix EEG: 01 januari 1958 om 00:00:10 MET in Brussel De eerste aanzet tot één Europa.
De EU beleefde haar Cheiron return tussen maart 2007 en december 2008. Cheiron 14 Waterman 50 conj.Venus in 5de huis
*9 Transit Pluto in Steenbok in 4de huis / driehoek radix Pluto in Maagd in 11de huis.
*10 Jaarhoroscoop 1-1-2009 00:00 GMT: Zwarte Maan in 29Boogschutter36 conj. Pluto 1Steenbok15 conj. gecorrigeerde Zwarte Maan 02Steenbok36 (Correctie uit efemeriden: Table du Noeud lunaire de lilith et du soleil noir van Max Duval en Jean-Marc Font) en conj. Mars 03Steenbok31.
*11 Sec. progr. Zon oppositie radix Pluto exact op 27 april 2009.
Transformatie naar eenheid: Sec. progr.Noordelijke maansknoop conj. ascendant in Schorpioen, conj. Jupiter en Neptunus.
*12 Sterke aspecten van de EU in 2009: Transit Uranus conjunct Zwarte Maan in Vissen in het 6de huis. Het neerzetten van de kernkwaliteit door: Transit Saturnus door Priapus, het aardingspunt 12de huis in Maagd van de kernkwaliteit. November 2008 transit Saturnus in Maagd driehoek radix Saturnus in het 3de huis in Boogschutter.
Sec. progr. Maan conjunct radix Zwarte Maan in Vissen in het 6de huis.
*13 Radix: Sarkozy geboren op 28 januari 1955 om 22:00 in Paris, Frankrijk. Bron BS Astrologe Daisy de Vin.
Activerend aspect: Radix Sarkozy: Maan en Mars in Ram driehoek Mars in Boogschutter EEG
Sec. progr Zon van Sarkozy conjunct sec. progr. Zwarte Maan in Ram.
*14 Innerlijk verlangen om eenheid te creëren: Secr. Progr. Maan in Vissen van Sarkozy conjunct sec. progr. Maan in Vissen van de EU.
*15 Kernkwaliteit van Sarkozy: Zwarte Maan in Schorpioen conjunct Saturnus en gelukspunt. Gecorrigeerde Zwarte Maan in Boogschutter, allemaal in het 3de huis. Priapus (aardings of overlevingspunt in de horoscoop) in Stier en gecorrigeerde priapus in tweelingen allemaal in het 9de huis.
*16 Radix China 1 oktober 1949 om 15:15 CCT in Peking. Saturnus return september 2008
Radix Republic of India 26 jannuari 1950 om 10:15 IST New Delhi. Saturnus return November 2008
*17 Officiële registratie van het waarnemen aan de hemel van Neptunus door de sterrenkundige J. Galle in Berlijn.
*18 Boek:‘Sedna’ Een nieuw hemellichaam in astrologisch perspectief. Karin M. Hamaker-Zondag. ISBN:978 90 76277 52 3 
*19 ***
*20 Samenstand van Jupiter met Neptunus en Cheiron vanaf maart 2009 tot eind 2009. En Neptunus komt in 2009 drie keer op de graad waarop ze ontdekt is.
*21 Declinaties voor 2009 geven aan dat er veel lijnen samen komen tijdens de zonsverduistering van 21 juli 2009. Mercurius, Mars, Venus, Zon en Maan. Zo’n kruispunt van lijnen markeert meestal een gebeurtenis. Ook in januari, begin april en december is er een samenvallen van lijnen te zien. Deze zijn wel minder krachtig dan de samenstand in juli.
*22 Radix Israël 14-5-1948 16:00 EET Tel Aviv. Noordelijke maansknoop in Stier in het 7de huis. Zuidelijke maansknoop in Schorpioen in het 1ste huis conjunct Cheiron.
*23 Zwarte Maan in Waterman in het 4de huis. Priapus in Leeuw in het 10de huis conjunct Mars, Saturnus, Pluto en een ruime conj. met de Maan ingaand Pluto. Zwarte Maan in Waterman blijft steeds verbonden met de Kernkwaliteit, ondanks het neerzetten van de overleving. Verbinding met de Bron blijft als een schrijnend verlangen steeds voelbaar.
*24 Zwarte Zon in het 9de huis. Diamant in 3de huis.
*25 Cheiron conjunct Neptunus, Venus en de Maan in je jaarhoroscoop 2009 staan conjunct de Zwarte Maan in Waterman van Israël.
*26 Zonsverduistering van 26 januari 2009 oppositie Maan van de radix van Israël en de maansverduistering van 5/6 augustus 2009 Saturnus en Pluto van de radix van Israël.
*27 Jaarhoroscoop 2009: Cheiron conj. Neptunus, Venus en de Maan in Waterman in receptie met Uranus.
*28 VS sec. progr. Cheiron conj. Venus en Priapus in Ram. EU Radix Cheiron conj. Venus in Waterman in 5de huis. In 2008 heling van de wond, door Cheiron return.

Manuela heeft een gediplomeerde achtergrond in de psychologische astrologie. Haar huidige werk is gericht op het brengen van bewustzijn en groei naar heelheid en eenheid in de mens. Als je vragen hebt of je wilt meer weten over de werking en mogelijkheden van de kosmische horoscoop, het ontdekken van je eigen persoonlijke weg of je wilt andere artikelen van Manuela ontvangen kijk dan op www.inzichten.com.

© Copyright Manuela van der Knaap. Deze informatie mag je in zijn geheel doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en deze aantekening eraan toegevoegd is. Wil je deze informatie publiceren in een blad of op een website; dan is dit uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteur. De auteur is te bereiken d.m.v. een e-mail via de website: www.inzichten.com.